TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:28.437
Hôm qua:1.835
Hôm nay:1.893

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2022:
ĐIỀU DƯỠNG
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp CĐĐD14A
Sáng1
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
GDTC (4g)
(TH12)
ĐDCS1 (4g)
(LT07)
 
ĐDCS1 (4g)
(LT09)
 
2
3
4
Chiều1
SHDT (4g)
(TH05-06/H-M)
Hóa học (LT) (4g)
(LT05)
T.Anh (4g)
(LT02)
ĐDCS1 (4g)
(LT08)
  
2
3
4
Lớp CĐĐD14B
Sáng1
GDTC (4g)
(LT12)
Hóa học (LT) (4g)
(LT04)
Hóa học (LT) (4g)
(LT05)
ĐDCS1 (4g)
(LT08)
T.Anh (4g)
(LT07)
GP-SL (4g)
(LT16)
2
3
4
Chiều1
ĐDCS1 (4g)
(LT07)
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
SHDT (4g)
(TH05-06/H-M)
 
ĐDCS1 (4g)
(LT09)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD14C
Sáng1
ĐDCS1 (4g)
(TH06)
T.Anh (4g)
(LT02)
  
GDTC (4g)
(TH13)
 
2
3
4
Chiều1
GDTC (4g)
(TH12)
Hóa học (LT) (4g)
(LT05)
ĐDCS1 (4g)
(LT07)
SHDT (4g)
(TH05-06/H-M)
ĐDCS1 (4g)
(LT08)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD14D
Sáng1
ĐDCS1 (4g)
(TH06)
T.Anh (4g)
(LT02)
  
GDTC (4g)
(TH13)
 
2
3
4
Chiều1
GDTC (4g)
(TH12)
Hóa học (LT) (4g)
(LT05)
ĐDCS1 (4g)
(LT07)
SHDT (4g)
(TH05-06/H-M)
ĐDCS1 (4g)
(LT08)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD14E
Sáng1
KSNK (4g)
(TH04/A-V)
Hóa học (LT) (4g)
(LT04)
Hóa học (LT) (4g)
(LT05)
KSNK (4g)
(TH06/A-V)
GD C.trị (4g)
(LT14)
ĐDCS1 (4g)
(LT05)
2
3
4
Chiều1
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
SHDT (4g)
(TH01-02/LINH-MINH)
KSNK (4g)
(TH05/A-V)
 
KSNK (4g)
(TH07/A-V)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD14G
Sáng1
KSNK (4g)
(TH04/A-V)
Hóa học (LT) (4g)
(LT04)
Hóa học (LT) (4g)
(LT05)
KSNK (4g)
(TH06/A-V)
GD C.trị (4g)
(LT14)
ĐDCS1 (4g)
(LT05)
2
3
4
Chiều1
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
SHDT (4g)
(TH01-02/LINH-MINH)
KSNK (4g)
(TH05/A-V)
 
KSNK (4g)
(TH07/A-V)
 
2
3
4

DƯỢC
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp CĐD8C
Sáng1
Tin học (4g)
(TH10)
T.Anh (4g)
(LT07)
GDTC (4g)
(TH12)
Tin học (4g)
(TH11)
  
2
3
4
Chiều1
VS-KST (4g)
(LT01)
Hóa ĐC&VC (4g)
(LT05)
 
T.Anh (4g)
(LT08)
  
2
3
4
Lớp CĐD8D
Sáng1
T.Anh (4g)
(LT08)
VS-KST (4g)
(LT02)
Tin học (4g)
(TH10)
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
  
2
3
4
Chiều1 
Hóa ĐC&VC (4g)
(LT05)
GDTC (4g)
(TH12)
T.Anh (4g)
(LT09)
Tin học (4g)
(TH11)
 
2
3
4
Lớp CĐD8E
Sáng1
T.Anh (4g)
(LT08)
Tin học (4g)
(TH10)
GP-SL (4g)
(TH15/T-H)
GDTC (4g)
(TH12)
T.Anh (4g)
(LT09)
 
2
3
4
Chiều1 
VS-KST (4g)
(LT02)
Hóa ĐC&VC (4g)
(LT05)
Tin học (4g)
(TH11)
 
GP-SL (4g)
(LT16)
2
3
4
Lớp CĐD8G
Sáng1
VS-KST (4g)
(LT01)
GP-SL (4g)
(TH15)
VS-KST (4g)
(LT02)
T.Anh (4g)
(LT08)
Tin học (4g)
(TH11)
 
2
3
4
Chiều1
Tin học (4g)
(TH10)
SHDT (4g)
(LT03)
Hóa ĐC&VC (4g)
(LT05)
GDTC (4g)
(TH12)
T.Anh (4g)
(LT09)
 
2
3
4
Lớp CĐD8H
Sáng1     
GDTC (4g)
(TH12)
2
3
4
Tối1
GD C.trị (4g)
(LT14)
GP-SL (4g)
(LT14)
GD C.trị (4g)
(LT15)
Tin học (4g)
(TH03)
GP-SL (4g)
(TH15/B-H)
 
2
3
4
Lớp CĐD8I
Chiều1     
GDTC (4g)
(TH13)
2
3
4
Tối1
SHDT (4g)
(LT04)
GD C.trị (4g)
(LT14)
GP-SL (4g)
(LT14)
Tin học (4g)
(TH03)
GD C.trị (4g)
(LT15)
 
2
3
4

Y SĨ
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp TCYS10A
Sáng1
ĐDCB&KTĐD (4g)
(TH05/L-T)
 
ĐDCB&KTĐD (4g)
(TH06/L-T)
 
GPSL (4g)
(TH06/T-H)
 
2
3
4
Chiều1 
Tin học (4g)
(TH13)
 
DD-TC (4g)
(LT06)
DD-TC (4g)
(LT07)
 
2
3
4
Lớp TCYS10B
Sáng1
ĐDCB&KTĐD (4g)
(TH05/L-T)
 
ĐDCB&KTĐD (4g)
(TH06/L-T)
 
GPSL (4g)
(TH06/T-H)
 
2
3
4
Chiều1  
Tin học (4g)
(TH14)
DD-TC (4g)
(LT06)
DD-TC (4g)
(LT07)
 
2
3
4

* KHÓA 2021:
ĐIỀU DƯỠNG
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp CĐĐD13A
Sáng1 
GT-GDSK (4g)
(TH13)
 
GT-GDSK (4g)
(TH14)
  
2
3
4
Lớp CĐĐD13B
Sáng1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD13C
Sáng1  
GT-GDSK (4g)
(TH13)
 
GT-GDSK (4g)
(TH14)
 
2
3
4
Chiều1
GT-GDSK (4g)
(TH12)
     
2
3
4
Lớp CĐĐD13D
Sáng1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD13E
Sáng1 
GT-GDSK (4g)
(TH13)
    
2
3
4
Chiều1 
KTĐDNC (4g)
(TH06/Lo-T)
 
CSSKNLB Ngoại (4g)
(LT01)
GT-GDSK (4g)
(TH14)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD13G
Sáng1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
CSSKNLB Nội-TT (4g)
 
2
3
4

DƯỢC
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp CĐD7C
Chiều1  
BHCS (4g)
(LT09)
BHCS (4g)
(LT10)
  
2
3
4
Lớp CĐD7D
Chiều1 
D.lý 1 (4g)
(TH11-12/L-Đ)
D.lý 1 (4g)
(TH13-14/L-Đ)
D.lý 1 (4g)
(TH15-16/L-Đ)
BHCS (4g)
(LT10)
 
2
3
4
Lớp CĐD7E
Chiều1  
BHCS (4g)
(LT09)
BHCS (4g)
(LT10)
  
2
3
4
Lớp CĐD7G
Sáng1     
D.lý 1 (4g)
(TH15-16/H-V)
2
3
4
Chiều1
BHCS (4g)
(LT09)
  
BHCS (4g)
(LT10)
 
D.lý 1 (4g)
(TH17-18/H-V)
2
3
4
Lớp CĐD7H
Tối1 
D.lý 1 (4g)
(LT04)
HD (2g)
(TH04)
HD (2g)
(TH05)
D.lý 1 (4g)
(LT05)
 
2
3
D.liệu (2g)
(TH12)
D.liệu (2g)
(TH13)
4

HỘ SINH
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp CĐHS5A

Y SĨ
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp TCYS9A
Sáng1
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
 
2
3
4
Chiều1
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
BTN,XH (4g)
 
2
3
4

* KHÓA 2020:
ĐIỀU DƯỠNG
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp CĐĐD12A
Sáng1 
CSSKTE (4g)
(LT01)
 
CSSKTE (4g)
(LT02)
  
2
3
4
Lớp CĐĐD12B
Sáng1
CSSKTE (4g)
(LT01)
 
CSSKTE (4g)
(LT02)
   
2
3
4
Lớp CĐĐD12C
Sáng1
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD12D
Sáng1
CSSKCĐ (4g)
(Thực tập lâm sàng)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
CSSKCĐ (4g)
 
2
3
4
Lớp CĐĐD12E
Sáng1
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
CSSKPN,BM&GĐ (4g)
 
2
3
4

DƯỢC
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp CĐD6A
Tối1  
QLTTT&PPT (4g)
(LT01)
DLS&ĐT (4g)
(LT01)
QLTTT&PPT (4g)
(LT02)
 
2
3
4
Lớp CĐD6B
Tối1  
QLTTT&PPT (4g)
(LT01)
DLS&ĐT (4g)
(LT01)
QLTTT&PPT (4g)
(LT02)
 
2
3
4
Lớp CĐD6C
Sáng1   
ĐBCLT (4g)
(LT06)
  
2
3
4
Lớp CĐD6D
Chiều1 
ĐBCLT (4g)
(LT06)
    
2
3
4
Lớp CĐD6E
Chiều1 
ĐBCLT (4g)
(LT06)
    
2
3
4

HỘ SINH
BUỔIGIỜThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Lớp CĐHS4A
Sáng1
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
 
2
3
4
Chiều1
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
CSSKSSCĐ (4g)
 
2
3
4

Ghi chú:
- TTLS TUẦN 3
- TTLS TUẦN 3
- TTLS TUẦN 3
- TTLS TUẦN 1
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang